Anasayfa Alışveriş KiÅŸisel veriler Politikası
Kişisel veriler Politikası

A.S.O.S. TEMÄ°ZLÄ°K GIDA SAN. VE TÄ°C.LTD.ŞTÄ°. olarak 1145/1 Sokak No:55 D.G Halkapınar Mah. Konak / Ä°ZMÄ°R adresinde mukim, Ege VD 000 000 00 00 numarası ile kayıtlı Şirketimiz, baÅŸta özel hayatın gizliliÄŸi olmak üzere kiÅŸilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kiÅŸisel verilerin güvenliÄŸine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiÄŸimiz ve bizlerle paylaÅŸtığınız kiÅŸisel verilerinize iliÅŸkin olarak 6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kiÅŸisel verilerin toplanma ÅŸekilleri, iÅŸlenme amaçları, hangi durumlarda aktarılabileceÄŸi, verilerin saklanma süresi ve kanundan doÄŸan hakların kapsamı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla Aydınlatma Metni'ne yer vermektedir. 

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından "www.asostemizlik.com.tr" sayfasındaki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kiÅŸisel verilerinizin hukuka aykırı olarak iÅŸlenmesini önleme, eriÅŸilmesini önleme ve muhafaza etmek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmıştır. 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı KVKK kapsamı uyarınca kiÅŸisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından bu metinde açıklanan kapsamda iÅŸlenebilecektir. Şirketimiz, veri tabanında kayıtlı olan kiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amaçları belirlenerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Şekilleri
Şirketimizle paylaÅŸtığınız ve "www.asostemizlik.com.tr" web sitesi veri tabanında toplanan kiÅŸisel verileriniz (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iÅŸ veya ev adresi, telefon numarası, e-posta adresi, çaÄŸrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, müÅŸteri iÅŸlem bilgisi, iÅŸlem güvenliÄŸi bilgisi, cookie kayıtları) burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, ÅŸubeler, çaÄŸrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kampanya çalışmaları, pazarlama satış bilgileri, kullanıcı profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi ve istenmeyen e-postaların gönderilmemesi için sadece "www.asostemizlik.com.tr" bünyesinde toplanabilir. 

"www.asostemizlik.com.tr" internet sitesinde yer yer 'çerez'ler kullanılmaktadır. Çerez, internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleÅŸtirilebilen zararsız metin dosyalarıdır. Yalnızca ziyaret numarası ya da sepet numarası gibi bilgiler içermekte olup, teknik olarak kiÅŸisel bilgilerinize ya da verilerinize bu yolla ulaÅŸmak mümkün deÄŸildir. "www.asostemizlik.com.tr", çerezler sayesinde size daha iyi bir alışveriÅŸ deneyimi, indirimler ve çeÅŸitli özellikler sunar. Dilerseniz internet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri kapatabilirsiniz. "www.asostemizlik.com.tr" olarak, daha iyi bir internet deneyimi için çerez kullanımını öneririz.
Asos Temzlik kiÅŸisel bilgileriniz ve kredi kartı bilgilerinizin korunması konusunda oldukça hassas davranır. Asos Temizlik size en güvenli alışveriÅŸ tecrübesini sunmak için 256 Bit RapidSSL (SSL) teknolojisi kullanır. SSL teknolojisi, çapraz ÅŸifreleme yöntemi ile online iÅŸlemleriniz sırasında bilgilerinizi güvenlik altına alır. Bu yüzden kiÅŸisel bilgileriniz ve kredi kartı detaylarınızı yetkisiz ve izinsiz eriÅŸimlerden korur. SipariÅŸlerin tamamlanması esnasında kullanıcılardan istenen kredi kartı bilgileri, hiçbir ÅŸart altında tarafımızdan saklanmamaktadır.

KiÅŸisel Verilen Ä°ÅŸlenme Amaçları
KiÅŸisel verileriniz, '6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu' tarafından veri sorumlusu olarak A.S.O.S. TEMÄ°ZLÄ°K GIDA SAN. VE TÄ°C.LTD.ŞTÄ°. tarafından toplanan kiÅŸisel verileriniz aÅŸağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları kapsamında iÅŸlenebilmektedir. 

• Şirketimiz ve Şirketimizle iÅŸ iliÅŸkisi içerisinde olan kiÅŸilerin hukuki ve ticari güvenliÄŸinin temini, 
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, 
• MüÅŸteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, 
• Ä°ÅŸ ortağı/müÅŸteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) iliÅŸkilerinin kurulması,
• Şikâyet yönetimi, 
• Yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüÅŸ ve önerilerinizi almak, 
• Sorun-hata bildirimine yönelik taleplerinizi almak,
• Şikayetleriniz ile ilgili sizleri bilgilendirmek,
• ÜyeliÄŸinizi yönetmek, 
• SipariÅŸlerinizi almak, 
• Ödeme iÅŸlemlerinizi gerçekleÅŸtirmek,
• 3. kiÅŸiler ile lojistik iÅŸ birliÄŸi saÄŸlayıp ürün gönderimini saÄŸlamak, 

Bu kanun kapsamında üyelik iÅŸlemi sırasında çeÅŸitli formlar aracılığıyla ve alışveriÅŸ sırasında toplanılan bilgiler, kullanıcının izni veya haberi olmaksızın üçüncü ÅŸahıslarla paylaşılamaz ve hiçbir sebeple satılamaz. Kullanıcıların kiÅŸisel bilgileri haricinde, sitede yapmış oldukları iÅŸlemlere ait istatistiksel veriler "www.asostemizlik.com.tr" tarafından analiz edilip saklanabilir.

KiÅŸisel Verilen Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceÄŸi
Şirketimiz veri tabanında toplanan kiÅŸisel verileriniz, Şirketimizle iÅŸ iliÅŸkisi içerisinde olan kiÅŸilerin hukuki ve ticari güvenliÄŸinin temini ile iÅŸ stratejilerinin belirlenmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, ÅŸirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, ÅŸirketimiz insan kaynakları süreçleri ve istihdam politikalarının yönetilmesinin temini amacıyla iÅŸ ortakları, hissedarlar, tedarikçiler, dış hizmet saÄŸlayıcıları ve Kanun'un 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen ÅŸartlara uygun olarak 'yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereÄŸince ancak resmi makamların usulü dairesinde bu bilgileri talep etmesi ve açıklama yapmak zorunda olduÄŸumuz durumlarda' ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

KiÅŸisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirketimiz tarafından veri tabanında toplanan kiÅŸisel bilgileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler, KVKK kapsamı ve Aydınlatma Metni'nde yer alan amaçlar doÄŸrultusunda ve ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiÄŸinde, kiÅŸisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleÅŸtirme yöntemleri ile Şirketimizin veri tabanından çıkarılacaktır.

KVKK'nın 11. maddesi uyarıca kiÅŸisel verisi iÅŸlenen gerçek kiÅŸiler;
• KiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenme, 
• KiÅŸisel verileri iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme, 
• KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme, 
• KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme, 
• KVKK ve ilgili diÄŸer kanun hükümlerine uygun olarak iÅŸlenmiÅŸ olmasına raÄŸmen, iÅŸlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kiÅŸisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme, 
• Ä°ÅŸlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiÅŸinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• KiÅŸisel verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebiyle zarara uÄŸraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda yer alan açıklamalar doÄŸrultusunda, kiÅŸisel verilerinizin ÅŸirketimiz tarafından aktarılması konusundaki haklarınıza iliÅŸkin taleplerinizi KVK Kanunu'nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereÄŸince formu doldurarak, A.S.O.S. TEMÄ°ZLÄ°K GIDA SAN. VE TÄ°C.LTD.ŞTÄ°. 'nin 1145/1 Sokak No:55 D.G Halkapınar Mah. Konak / Ä°ZMÄ°R adresine yazılı olarak veya ÅŸirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta aracılığı ile info@asostemizlik.com.tr elektronik posta adresi üzerinden ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon ve tebligat adresi bildirerek iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliÄŸine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde deÄŸerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere posta yoluyla yazılı olarak cevap verilmesi halinde, posta gönderimleri karşı ödemeli olarak gönderilecek yürürlükteki mevzuatta yer alan tarife üzerinden baÅŸvuran tarafından karşılanacaktır. 

DeÄŸiÅŸiklikler
Şirketimiz, iÅŸbu Aydınlatma Metni'nde yer alan hükümleri dilediÄŸi zaman yayımlamak suretiyle deÄŸiÅŸtirebilir. Şirketimizin deÄŸiÅŸiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

Asos Temizlik